Phần 1

Một đoạn văn cho có

Mục nhỏ 1

Một đoạn văn cho có cho mục nhỏ 1

Thử code highlight

Code Go dùng hệ thống highlight của hugo

a := "some string"
fmt.Println("lol")

Code Go dùng 3 backticks

a := "some string"
fmt.Println("lol")

Code JS dùng hệ thống highlight của hugo

const a = "some string"
console.log("lol")
const b = () => { return 1; };

Code JS dùng 3 backticks

const a = 'some string';
console.log('lol');
const b = () => {
  return 1;
};

Tốt nhất là nên dùng 3 backticks trừ khi cần đánh số dòng